kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener kmo-portefeuille

12Change is een erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Dit betekent dat ondernemers die een beroep doen op onze diensten hiervoor subsidies kunnen krijgen. Wij zijn geregistreerd voor de pijlers ‘advies’ en ‘opleidingen’.
Concreet betekent dit dat:

 • De Vlaamse overheid garant staat dat de diensten die wij leveren inzake advies en opleidingen verlopen volgens de vooropgestelde normen.

 • Als KMO, je gebruik kan maken van de KMO-portefeuille om zo te genieten van een subsidie voor opleidingen en advies.

Ons registratienummer voor de pijler opleidingen: DV.O228814   certificaat
Ons registratienummer voor de pijler advies: DV.A228815   certificaat

FAQ & voorwaarden

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten dienste van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • De subsidie is ten dienste van kleine en middelgrote ondernemingenzoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie.
 • De subsidie is ten dienste van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest.
 • De subsidie is ten dienste van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn).
 • De subsidie is ten dienste van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Het betreft de werkende die aan één van de volgende beschrijvingen voldoet:

 • De bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming uitoefent en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten).
 • De persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen.
 • De natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent.
 • De helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut.
 • De meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen).

Nieuwe regeling vanaf 1 april 2016:

 • Kleine ondernemingen opleiding & advies – Steun 40%, maximaal 10.000 euro/jaar.
 • Middelgrote ondernemingen opleiding & advies – Steun 30%, maximaal 15.000 euro/jaar.

Om een subsidieaanvraag te doen, moet je je eerst registreren op de site van Agentschap Ondernemingen. De subsidieaanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding of advies ingediend zijn.

Onder ’onderneming’ wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen (art. 3, 1°, van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005 en 23 december 2005). Deze definitie is ook overgenomen in het nieuwe decreet van 16 maart 2012.

Handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn (art. 2 wetboek van vennootschappen):

 • Naamloze vennootschap, nv
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bvba
 • Coöperatieve vennootschap, cvba of cvoa
 • Vennootschap onder firma, VOF
 • Gewone commanditaire vennootschap
 • Commanditaire vennootschap op aandelen
 • Economisch samenwerkingsverband, ESV
 • Europese vennootschap, SE
 • Europese Coöperatieve vennootschap, SCE

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:

 • Tijdelijke handelsvennootschap
 • Feitelijke vereniging
 • Stille handelsvennootschap
 • Maatschappij

Meer info vind je hier.

Veranderen door coaching?
Laten we kennismaken.

Contacteer ons vrijblijvend